OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť JAFIS s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Naradenie“).

Prevádzkovateľ 
osobných údajov
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť JAFIS s.r.o., so sídlom Farská 1827/46A, 949 01 Nitra.

Zásady spracovania a bezpečnosť osobných údajov
Základnými zásadami spracúvania Vašich osobných údajov sú:
  • Zásada zákonnosti– vaše osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom, a tak, aby nedošlo k porušeniu vašich základných práv
  • Zásada obmedzenia účelu – vaše osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej ich nespracúvame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom
  • Zásada minimalizácie osobných údajov – osobné údaje, ktoré spracúvame sú  primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú
  • Zásada správnosti – dbáme aby sme pracovali len so správnymi a aktualizovanými údajmi
  • Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje uchovávame  vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú
  • Zásada integrity a dôvernosti – údaje spracúvame spôsobom, ktorý  prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov
  • Zásada zodpovednosti – zodpovedáme za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať

Doba uchovávania
Doba uchovávania je 3 roky odo dňa zaradenia osobných údajov do databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnete svoj súhlas odvolať pred uplynutím 3 rokov.

Odvolanie súhlasu
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom žiadosti adresovanej na info@jafis.sk.


POUČENIE O PRÁVACH

Dotknutá osoba má v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o likvidáciu osobných údajov. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.